Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de website BestemmingAndalusie.nl en de daarin opgenomen gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens, listings, informatie en de verdere inhoud van deze website. BestemmingAndalusie.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website.

Meningen en beweringen die geuit worden in onze blog artikelen, op de pagina’s en listings van deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de internetprovider of BestemmingAndalusie.nl. BestemmingAndalusie.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die mogelijk voortkomt uit de betreffende uitingen.

BestemmingAndalusie.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, listings, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

BestemmingAndalusie.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze website, ook zij niet garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten, en in listings en diensten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. BestemmingAndalusie.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze website vind je een diverse links naar andere websites. BestemmingAndalusie.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, en/of de copyrightmelding en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.